Downloadversie: AV kantoorcombinatie Groeneveld en Knol Advocaten

Algemene voorwaarden Groeneveld & Knol Advocaten

Groeneveld & Knol Advocaten (per 1-10-2020) – voorheen Groeneveld Advocatuur – vormt een kantoorcombinatie van de afzonderlijke advocatenkantoren ‘Groeneveld Advocatuur’ (KvK 02087377) en ‘Advocatuur Knol’ (KvK 80156703) welke allen onder de gemeenschappelijke naam Groeneveld & Knol Advocaten handelen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die vanuit de kantoorcombinatie Groeneveld & Knol Advocaten in opdracht van derden worden verricht, waaronder begrepen vervolgopdrachten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Begrip ‘de advocaat’: het advocatenkantoor van de advocaat binnen de kantoorcombinatie Groeneveld & Knol Advocaten aan wie de opdrachtgevers, verder te noemen ‘cliënt(e)’ opdracht  geeft tot het uitvoeren van de opdracht.

Een opdracht zal niet eerder zijn aanvaard dan nadat deze schriftelijk is bevestigd door de advocaat.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van de advocaat en aan haar verbonden medewerkers wordt beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van de advocaat in het betreffende geval uitkeert, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van de advocaat en aan haar verbonden medewerkers komt. Indien er om wat voor reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar van de advocaat plaatsvindt, zal de aansprakelijkheid van de advocaat en aan haar verbonden medewerkers beperkt zijn tot het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van EUR 5000,-.

Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW verjaart iedere vordering jegens de advocaat en/of aan haar verbonden medewerkers in ieder geval 12 (twaalf) maanden nadat de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt is ontdekt of redelijkerwijs had moeten zijn ontdekt.

Derden en substitutie

Het staat de advocaat vrij verleende opdrachten onder zijn/haar verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door een of meer van de aan de kantoorcombinatie verbonden advocaten en medewerkers en of derden in te schakelen (recht van substitutie). De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.

Honorarium

Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium van de advocaat berekend op basis van een door de advocaat vastgesteld uurtarief, vermeerderd met 21% BTW, een redelijke opslag voor kantoorkosten en verschotten, zoals vermeld in de opdrachtbevestiging. De advocaat is gerechtigd haar uurtarieven en de opslag voor kantoorkosten periodiek aan te passen.

De advocaat brengt in beginsel maandelijks het verschuldigde honorarium en gemaakte kosten die niet in haar tarief is verwerkt (zoals griffierechten, reis-, deurwaarders- en vertaalkosten) bij de opdrachtgever in rekening. Verrichte werkzaamheden en reistijd worden in eenheden van (minimaal) zes minuten in rekening gebracht.

Indien de advocaat met de opdrachtgever heeft afgesproken dat er een voorschot zal worden betaald, is de advocaat gerechtigd dit voorschot te verrekenen met de einddeclaratie.

De advocaat hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Indien de opdrachtgever de declaraties niet binnen deze termijn voldoet, is de advocaat gerechtigd haar werkzaamheden per direct op te schorten zonder dat zij gehouden is eventuele schade die als gevolg hiervan ontstaat te vergoeden.

Wanneer opdrachtgever in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand en de advocaat op deze basis optreedt wordt de op te leggen eigen bijdrage (welke wordt vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand) bij wijze van voorschot aan de cliënt in rekening gebracht.

In geval van niet-tijdige betaling is de advocaat gerechtigd om de werkzaamheden, onder gelijktijdige kennisgeving aan de opdrachtgever, op te schorten, dan wel in het geval van gesubsidieerde rechtsbijstand de Raad voor Rechtsbijstand in kennis te stellen van het uitblijven van betaling van de eigen bijdrage door de opdrachtgever met als gevolg dat de toevoeging wordt ingetrokken en opdrachtgever niet meer in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Indien na schriftelijke aanmaning betaling uitblijft, is vanaf de vervaldatum de wettelijke handelsrente verschuldigd en is de advocaat gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen die worden begroot op 15 % (vijftien procent) van de hoofdsom.

Derdengelden

De advocaat, alsmede Groeneveld & Knol Advocaten, participeert niet in een Stichting Derdengelden en heeft geen Derdengeldenrekening.

Archivering en vernietiging

De advocaat is gerechtigd dossiers na verloop van vijf jaren na het sluiten van een zaak zonder nadere aankondiging te vernietigen.

Klachtenregeling

Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de advocaat is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen daaraan in de weg staan, voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Noord-Nederland.

Alle geschillen die betrekking hebben op de dienstverlening van de advocaat, inclusief declaratiegeschillen, zullen ten eerste c.q. bij voorkeur worden beslecht aan de hand van het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, onverminderd de bevoegdheid van de advocaat om zich tot de rechter te wenden indien de opdrachtgever een eventueel declaratiegeschil niet binnen een maand na tot betaling te zijn aangemaand bij de Geschillencommissie aanhangig heeft gemaakt. Indien de opdrachtgever een consument is, beslist de Geschillencommissie bij wege van bindend advies, tenzij de opdrachtgever – die consument is – zich binnen een maand na afhandeling van de klacht door de advocaat tot de rechter wendt.

Op alle tussen de advocaat als opdrachtnemer en derden gesloten opdrachten is voorts de Kantoorklachtenregeling van de kantoorcombinatie Groeneveld & Knol Advocaten van toepassing. Deze kantoorklachtenregeling wordt op verzoek kosteloos toegezonden. Een officiële klacht kan worden ingediend bij de kantoorcombinatie Groeneveld & Knol Advocaten, Postbus 110, 9600 AC te Hoogezand. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Deken van de Orde van Advocaten Noord-Nederland.